Anayasa Mahkemesi 21 Nisanda 10 dosyayı esastan görüşecek

Mahkemenin esastan görüşeceği dosyalar:

– 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesine 1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Kanun’un 67. maddesiyle eklenen (h) bendinin iptaline karar verilmesi talebi.

– 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesine 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanun’un 18. maddesiyle eklenen dokuzuncu ve onuncu fıkraların iptallerine karar verilmesi talebi.

– 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun 10/2/2004 tarihli ve 5085 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle değiştirilen 12. maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinin 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Kanun’un 78. maddesiyle değiştirilen birinci cümlesinde yer alan “…hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse.” ve “.dahi;” ibarelerinin iptallerine karar verilmesi talebi de bulunmakta.

İlk inceleme yapılacak dosyala arasında ise 3/2/2022 tarihli ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi de bulunmakta.

a No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Türü

1

E.2022/32

19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

2

E.2022/33

Mardin 1. İdare Mahkemesi

10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’nun 6. maddesinin (4) numaralı fıkrasına 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanun’un 160. maddesiyle eklenen (h) bendinin “mülga 26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Kanun uyarınca yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

3

E.2022/44

İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 252. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “.hükmü veren mahkemece.” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

4

E.2022/45

Tokat 1. Sulh Ceza Hakimliği

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 3/11/1988 tarihli ve 3493 sayılı Kanun’un 49. maddesiyle değiştirilen 115. maddesinin 1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Kanun’un 58. maddesiyle değiştirilen sekizinci fıkrasının üçüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

5

E.2022/34

20/1/2022 tarihli ve 7352 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2. maddesiyle 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 14. maddenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

6

E.2022/40

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi

31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nun 43. maddesinin 24/6/2021 tarihli ve 7329 sayılı Kanun’un 17. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “.uyarma,.” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

7

E.2022/46

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi

6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının 10/6/1994 tarihli ve 4001 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle değiştirilen (h) bendinde yer alan “Tarafları,.” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

8

E.2022/35

4/2/2022 tarihli ve (90) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3. maddesiyle ekli Liste’de yer alan kadronun ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki (I) Sayılı Cetvel’in Orman Genel Müdürlüğü bölümüne eklenmesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar

verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

9

E.2022/36

4/2/2022 tarihli ve (91) numaralı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 1. maddesiyle ekli (1) Sayılı Liste’de yer alan kadroların ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki (I) ve (II) sayılı Cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

10

E.2022/37

18/2/2022 tarihli ve (92) numaralı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 7. maddesiyle ekli Liste’de yer alan kadronun ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki (I) Sayılı Cetvel’in İletişim Başkanlığı bölümüne eklenmesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

11

E.2022/38

3/3/2022 tarihli ve (94) numaralı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 1. maddesiyle ekli Liste’de yer alan kadroların ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki (I) Sayılı Cetvel’in ilgili bölümlerine eklenmesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

12

E.2022/47

3/2/2022 tarihli ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

13

E.2022/39

Ceylanpınar İcra Hukuk Mahkemesi

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na 9/6/2021 tarihli ve 7327 sayılı Kanun’un 21. maddesiyle eklenen geçici 16. maddenin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

14

E.2022/41

Tavşanlı Sulh Ceza Hakimliği

4/5/2007 tarihli ve 5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanun’un 93. maddesiyle değiştirilen 9. maddesinin (1) ve (3) numaralı fıkralarının iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

15

E.2022/42

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi

18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun geçici 6. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

16

E.2022/49

Akşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 104. maddesinin (1) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

17

E.2022/43

Danıştay İkinci Dairesi

24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 8. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “…sözleşmenin feshini gerektiren nedenler,.” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

18

E.2022/48

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi

4. İdari Dava Dairesi

6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun;

A. 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 19. maddesiyle değiştirilen 45. maddesinin;

1. (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,

2. (6) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,

2577 sayılı Kanun’un 48. maddesinin (7) numaralı fıkrasının “.2 ve 6 ncı fıkralarda sözü edilen kararlar, dosyanın gönderildiği Danıştayın ilgili dairesi ve kurulunca, kesin olarak verilir.” bölümü yönünden,

B. 5/4/1990 tarihli ve 3622 sayılı Kanun’un 17. maddesiyle değiştirilen 48. maddesinin 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 21. maddesiyle değiştirilen (7) numaralı fıkrasının “.2 ve 6 ncı fıkralarda sözü edilen kararlar, dosyanın gönderildiği Danıştayın ilgili dairesi ve kurulunca, kesin olarak verilir.” bölümünün iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

19

E.2022/50

31/3/2022 tarihli ve 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

20

E.2020/87

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi

Birleşeni E.2021/21

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un 31. maddesiyle eklenen geçici 5. maddenin (d) bendinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

21

E.2021/42

Danıştay Onikinci Dairesi

10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesine 1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Kanun’un 67. maddesiyle eklenen (h) bendinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

22

E.2021/19

Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

5/1/1961 tarihli ve 221 sayılı Amme Hükmi Şahısları veya Müesseseleri Tarafından Fiilen Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Gayrimenkuller Hakkında Kanun’un;

A. 1., 2. ve 7. maddelerinin iptallerine,

B. 1., 2. ve 7. maddelerinin iptal edilmeleri halinde uygulanma imkanı kalmayacak diğer tüm maddelerinin de 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince iptallerine, karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

23

E.2021/46

Antalya 1. İdare Mahkemesi

Birleşeni E.2021/54

19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’un 6. maddesinin (13) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

24

E.2021/119

Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 58. maddesinin beşinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

25

E.2021/57

Kırıkhan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi sıfatıyla)

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesine 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanun’un 18. maddesiyle eklenen dokuzuncu ve onuncu fıkraların iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

26

E.2021/69

Ankara Bölge Adliye

Mahkemesi 32. Hukuk Dairesi

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun’un 63. maddesiyle değiştirilen 134. maddesine 21/2/2007 tarihli ve 5582 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle eklenen üçüncü fıkranın iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

27

E.2021/73

Ankara 13. İş Mahkemesi

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun;

A. 63. maddesinin 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanun’un 81. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının birinci cümlesinin,

B. 64. maddesinin birinci fıkrasına 17/1/2012 tarihli ve 6270 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle eklenen (d) bendinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

28

E.2021/66

29/4/2021 tarihli ve 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9. maddesiyle 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 19. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (h) bendinde yer alan “…onda biri…” ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

29

E.2021/71

Van 4. İdare Mahkemesi

18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun 10/2/2004 tarihli ve 5085 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle değiştirilen 12. maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinin 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Kanun’un 78. maddesiyle değiştirilen birinci cümlesinde yer alan “…hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse.” ve “.dahi;” ibarelerinin iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*